నలుగురు లేడీస్ పార్టీకి వెళ్ళేముందు చర్చా గోష్ఠి

మనం అనుకుంటాము కానీ నిజమేనండి. ఎక్కడైనా పార్టీకి.... ఫంక్షన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ అలోచఅన్లే వెరబ్బా.... అది పూర్తయ్యేవరకు వారికి నిద్రవుందటంటే ఇది చదివిన తరువాత నిజమే అని నమ్మాలి అంతే... ఆ....

yuvantech-telugu-jokes

yuvantech-telugu-jokes


Also read : 


Post a Comment

Thanks for coming this blog. I will try to update unique content. The contents of this blog are from the Newspaper. It is advisable to consult a doctor or technician when following the health tips.

Previous Post Next Post